• امروز شنبه, 18 آذر 1402 - Sat 12 09 2023
 • مزایای پروانه کسب

  مزایای پروانه فعالیت:
  1. داشتن شناسنامه فعالیت
  2.استفاده از تعرفه صنعتی برق
  3. استفاده از تعرفه صنعتی گاز
  4.استفاده از تسهیلات بانکی
  5. استفاده از سهمیه سوخت جهت واحدهای ریخته گری
  6. استفاده از معافیت مالیاتی جهت دارندگان وانت و کامیونت و کامیون
  7. شرکت در نمایشگاههای بین المللی
  8. اخذ استاندارد جهت تولیدات با استفاده از پروانه فعالیت
  9. اعتبار فعالیت کارگاه جهت اخذ قراردادها
  10.استفاده از پوشش بیمه تکمیلی برای پرسنل کارگاهها
  11.اخذ کارت بازرگانی با استفاده از پروانه
  12.اخذ ثبت برند - ثبت مالکیت صنعتی
  13.تاییده جهت سفارتخانه ها برای سفرهای خارج از کشور و نمایشگاههای خارجی


  طبق ماده 101 قانون برنامه توسعه واحد صنفی بدون پروانه مشمول جرایم مالیاتی-برق-گاز-آب-تعزیرات و شهرداریها و ... خواهد شد.